Google+
4elements web design & consultancy

4elements

algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

4elements web design & consultancy

4elements web design & consultancy

Prins Hendrikstraat 43, 2518 HJ Den Haag,
Zuid Holland, Nederland
algemene voorwaarden © 4elements web design & consultancy Januari 2017, versie 3.1 NL
Artikel 1
Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Overeenkomsten worden door 4elements web design & consultancy uitsluitend aangegaan onder deze algemene voorwaarden en op basis van een schriftelijk bevestigde, duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en/of de te verlenen diensten.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen of overeenkomsten zijn alleen rechtsgeldig voor zover ze door 4elements web design & consultancy uitdrukkelijk zijn bevestigd. Indien de opdrachtgever eigen algemene voorwaarden hanteert, waarnaar de opdrachtgever op welke manier dan ook verwijst, dan gelden de algemene voorwaarden van 4elements web design & consultancy, tenzij 4elements web design & consultancy toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.
Artikel 2
Offerte en opdrachtbevestiging
4elements web design & consultancy is slechts aan de door haar gemaakte offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door haar binnen dertig dagen schriftelijk wordt bevestigd. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3
Uitvoering van de overeenkomst
4elements web design & consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 4elements web design & consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 4elements web design & consultancy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan 4elements web design & consultancy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 4elements web design & consultancy zijn verstrekt, heeft 4elements web design & consultancy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 4elements web design & consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 4elements web design & consultancy is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor 4elements web design & consultancy kenbaar behoorde te zijn.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan 4elements web design & consultancy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daarvan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd en als bijlage onverbrekelijk te worden toegevoegd aan vigerende overeenkomsten.
Artikel 4
Contractsduur, uitvoeringstermijn
De in de overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door 4elements web design & consultancy in acht worden genomen.
 • Bij dreigende overschrijding van een overeengekomen termijn zal 4elements web design & consultancy met de opdrachtgever in overleg treden.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de fatale uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever 4elements web design & consultancy schriftelijk en binnen 48 uur na verstrijken van de genoemde termijn in gebreke te stellen.
Artikel 5
Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 6
Intellectuele eigendom
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel behoudt 4elements web design & consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de auteurswet.
 • Alle door 4elements web design & consultancy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van 4elements web design & consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 • 4elements web design & consultancy behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derde wordt gebracht.
Artikel 7
Tussentijdse beëindiging
Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of binnen de gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens 4elements web design & consultancy, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, dan wel indien de opdrachtgever nalaat zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met 4elements web design & consultancy te voldoen, heeft 4elements web design & consultancy het recht de overeenkomst met de opdrachtgever door een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever te ontbinden.

Zodanige tussentijdse beëindiging geeft de opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of op restitutie van enige door hem verrichte prestatie.
Artikel 8
Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan 4elements web design & consultancy
 • Als de klacht gegrond is, zal 4elements web design & consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar gemaakt te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal 4elements web design & consultancy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12 (aansprakelijkheid).
Artikel 9
Tarieven en Honoraria
Alle in de overeenkomsten tussen 4elements web design & consultancy en de opdrachtgever genoemde tarieven en/of honoraria zijn op de datum van dagtekening geldende tarieven en/of honoraria.
 • De tarieven en/of honoraria gelden slechts voor de in de overeenkomst met name genoemde dienst of diensten. Alle in aanvulling daarop door 4elements web design & consultancy verleende diensten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de tarieven en/of honoraria, zoals die op de dag van de dienstverlening gelden.
 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 • Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, tenzij anders overeengekomen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 4elements web design & consultancy, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verontschuldigde kosten in fasen in rekening worden gebracht.
Artikel 10
Betaling
Betalingen dienen zonder enige korting plaats te vinden door bijschrijving op een op de factuur vermelde of afzonderlijke en schriftelijk door 4elements web design & consultancy opgegeven bank- of girorekening ten name van 4elements web design & consultancy. Tenzij bij overeenkomst anders is bepaald, moeten de gefactureerde bedragen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan 4elements web design & consultancy kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of klachten met betrekking tot enige prestatie van 4elements web design & consultancy schorten de in het voorafgaande lid gestelde betalingsverplichting niet op.
 • Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Indien de betalingstermijn wordt overschreden is 4elements web design & consultancy gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. De verhoging gaat 1 maand na verzending van de factuur in.
Artikel 11
Incassokosten
Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 15% van het openstaande bedrag verschuldigd. Indien 4elements web design & consultancy aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • De opdrachtgever is jegens 4elements web design & consultancy de door 4elements web design & consultancy gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien 4elements web design & consultancy en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een gerechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig en/of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 12
Aansprakelijkheid
Behalve indien en voor zover in de volgende leden van dit artikel anders is bepaald, is 4elements web design & consultancy en/of haar personeelsleden niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of schade door de opdrachtgever of door derden is geleden.
 • Ten aanzien van schade, geleden door de opdrachtgever, aanvaardt 4elements web design & consultancy slechts aansprakelijkheid voor opzet en grove schuld van leidinggevend personeel van 4elements web design & consultancy.
 • De opdrachtgever vrijwaart 4elements web design & consultancy en/of zijn personeelsleden van alle aanspraken van derden, die ertoe leiden c.q. zouden kunnen leiden dat de aansprakelijkheid van 4elements web design & consultancy en/of zijn personeelsleden de in deze algemene voorwaarden gestelde grenzen overschrijdt.
 • De aansprakelijkheid van 4elements web design & consultancy is uit welke hoofde dan ook per opdracht dan wel per gebeurtenis beperkt tot de betreffende contractsom.
Artikel 13
Geschilbeslechting
Alle geschillen tussen opdrachtgever en 4elements web design & consultancy, ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst, waaronder begrepen de geschillen, die door een partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 4elements web design & consultancy blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 14
Toepasselijke recht
Op elke overeenkomst tussen 4elements web design & consultancy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Article 15
SEO Geld terug uitzonderingen
 • Als de klant Meta gegevens of ieder ander SEO gerelateerde informatie wijzigt, zonder schriftelijk akkoord van 4elements web design & consultancy.
 • Als de klant sitemaps, robot.txt of ieder ander SEO gerelateerde bestanden wijzigt, zonder schriftelijk akkoord van 4elements web design & consultancy.
 • Als malware op de klant zijn website is gedetecteerd door Google. 4elements web design & consultancy bewaard deze melding.